WoonInvest

voorzitter raad van commissarissen

WoonInvest (www.wooninvest.nl) is een actieve middelgrote woningcorporatie in de regio Haaglanden. WoonInvest verhuurt en beheert circa 9000 woningen in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag. De woningvoorraad is goed onderhouden, een deel ervan is relatief jong (Vinex) en een deel van de vastgoedportefeuille bestaat uit zorgvastgoed (ca. 850 wooneenheden). De komende jaren zal sterk geïnvesteerd worden in uitbreiding van het bezit door nieuwbouwactiviteiten, de bevordering van duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad en de vitalisering van wijken. 
De focus van WoonInvest is gericht op de huurders die aangewezen zijn op sociale huurwoningen. Goed en betaalbaar wonen in de regio Haaglanden voor mensen met een laag inkomen en voor kwetsbare mensen is onze missie en een uitdaging. WoonInvest gelooft dat er binnen de maatschappij voor iedereen een passende (woon)plek is. En dat mensen die hun plek moeilijk zelf kunnen vinden of creëren, daarbij hulp mogen krijgen. WoonInvest werkt hieraan vanuit een heldere klantvisie. In ons werk stellen we onze klanten, de huurders, centraal.
 
WoonInvest is na een aantal moeilijke jaren een solide organisatie met een gezonde financiële basis. 2021 is het laatste loopjaar van het huidige ondernemingsplan en het jaar staat derhalve in het teken van de ontwikkeling van een nieuw ondernemingsplan voor de periode 2022-2026. Wooninvest is trots op de manier waarop in deze planperiode de buitenwereld naar binnen is gehaald en hoe er samengewerkt is met huurders, overheden en andere stakeholders. Dit heeft geleid tot een sterke verbetering in de dienstverlening, moderner en servicegericht. WoonInvest is tevens een digitaliseringstraject gestart waardoor ook de werkprocessen een vlucht zullen nemen en er extra ruimte wordt vrijgespeeld voor verbetering van volkshuisvestelijke prestaties.
 
Bij WoonInvest werken ongeveer 75 medewerkers: zij zijn betrokken en bevlogen met de maatschappelijke opgave waar WoonInvest voor staat. Het is een compacte organisatie met ambities en uitdagingen. Vanuit dit vertrekpunt werkt WoonInvest hard aan de verdere professionalisering van de organisatie en wordt getracht talent aan te trekken en te behouden. WoonInvest staat voortdurend in actieve dialoog met haar omgeving.
 
Governance
WoonInvest kent een eenhoofdig bestuur, met Marianne Straks als directeur-bestuurder sinds 2015. In het managementteam participeren de managers Wonen, Vastgoed en Financiën & ICT vanuit de visie van integraal management. De onafhankelijke controller en de bestuurssecretaris wonen de vergaderingen van het managementteam bij. De bestuurssecretaris is zowel secretaris van de bestuurder als van de raad van commissarissen (RvC).
 
WoonInvest heeft een raad van commissarissen (RvC) met een in de statuten geformaliseerde positie. WoonInvest onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties en is lid van Aedes en de VTW. De RvC draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van WoonInvest door in teamverband met het geheel van de Raad van Commissarissen vanuit zijn eigen deskundigheid te fungeren als toezichthouder, klankbord en werkgever voor het bestuur. Het toezicht is gericht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen WoonInvest. De RvC wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van WoonInvest in de maatschappelijke context. 
 
De raad van commissarissen
De RvC bestaat uit vijf leden. De leden worden benoemd door de raad op basis van een profiel. Statutair is bepaald dat twee leden op basis van een bindende voordracht van de huurdersvereniging (Respectus) worden benoemd. De maximale zittingsperiode is twee termijnen van ieder maximaal vier jaar.
 
Commissies
De RvC werkt met drie separate commissies: de auditcommissie, de selectie-en remuneratiecommissie en de vastgoedcommissie. Deze commissies hebben eigen reglementen waarin de taken en bevoegdheden zijn beschreven.
 
 • Auditcommissie
Wooninvest is aangemerkt als Organisatie van Openbaar Belang (OOB) De (wettelijk verplichte) Auditcommissie adviseert de RvC over onderwerpen die de financiën, de interne controle en de risicobeheersing bij WoonInvest betreffen en bereidt de besluitvorming van de RvC op dit punt voor. De Auditcommissie vergadert ten minste vier keer per jaar, waarvan enkele malen in aanwezigheid van de accountant. Zij vervult naast de adviesrol richting de RvC een klankbordrol voor het bestuur met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen.
 
 • Selectie- en remuneratiecommissie
De selectie- en remuneratiecommissie is belast met de uitvoering van de werkgeversrol voor de bestuurder alsmede voor de “werkgeversrol” van de RvC, waaronder het rooster van aftreden, de vacature(s) binnen de RvC, (her)benoemingen, monitoren van deskundigheidsbevordering, profielschetsen en stageplaatsen binnen de RvC. Ook deze commissie adviseert de RvC over te nemen besluiten.
 
 • Vastgoedcommissie
De vastgoedcommissie is recent ingesteld om de RvC te adviseren over het toezicht op de portefeuillestrategie, (des)investeringsbesluiten voor vastgoed op grond van het investeringsstatuut en de daarmee samenhangende kaders, de meerjareninvesteringsbegroting en de accenten van de meerjarenonderhoudsbegroting. De vastgoedcommissie adviseert de RvC en is klankbord voor de bestuurder voor de bovengenoemde onderwerpen.
 
Divers en multidisciplinair
De RvC streeft naar diversiteit in haar samenstelling, conform de Governancecode via verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en/of persoonlijkheidskenmerken. De RvC van WoonInvest geeft daar een heldere invulling aan.
 
Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is de vorming van een multidisciplinair team. Om de raad naar behoren samen te stellen, wordt bij vervulling van vacatures enerzijds gelet op afdekking van relevante aandachtsgebieden en anderzijds wordt gekeken naar de variatie van maatschappelijke betrokkenheid van commissarissen. Als derde aspect wordt bij de bezetting van de RvC gekeken naar het persoonlijk profiel en de persoonlijke competenties van de leden van de RvC. 
 
Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die over specifieke deskundigheid beschikken, maar die bovenal overzicht hebben en aantoonbaar de toezichtsrol kunnen vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring. Daarenboven zijn de leden onafhankelijk, ook ten opzichte van elkaar.
 
Kennisvelden en expertises
Met elkaar wenst de raad de volgende kennisvelden en expertise inhoud te geven:
 • Toezicht en bestuurlijke ervaring
 • Kennis werkgebied (maatschappelijk, bestuurlijk netwerk in de kerngemeenten en Haaglanden)
 • Financieel economisch/risicomanagement
 • HRM & organisatieontwikkeling
 • Juridisch, regelgeving
 • Marketing en communicatie
 • Volkshuisvesting
 • Vastgoed en projectontwikkeling of vastgoedontwikkeling, verduurzaming en – beheer
 • Digitalisering
 
Leden van de RvC moeten aan de volgende eigenschappen voldoen:
 • Teamspeler, zonder de onafhankelijke mening te verliezen;
 • Vermogen om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen, op hoofdlijnen te denken en de lange termijn in de gaten te houden;
 • Zaken aan de orde durven stellen;
 • Bestuurlijke ervaring en inzicht hebben in (netwerken in) het openbaar bestuur;
 • Communicatieve en sociale vaardigheden hebben.
 
Verder moeten de leden van de RVC over de competenties beschikken zoals benoemd in artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (zie bijlage).
 
Alle commissarissen hebben inzicht in groepsdynamiek en de ontwikkeling van de soft skills binnen de raad, staan open voor (cultuur)veranderingen en hebben oog voor de ontwikkelingsfase waarin WoonInvest zich bevindt. Zij zijn in staat zich te verplaatsen in de situatie en gevoelens van anderen en kunnen dit ook benoemen. Zij beschikken over vaardigheden op alle communicatieve niveaus.
 
Vacature
Per 1 januari 2022 ontstaant er in de raad de vacature van voorzitter. De nieuwe voorzitter kan bogen op een aantoonbare verbinding met de wereld van de volkshuisvesting en/of zorg en begrijpt de specifieke karakteristieken van de regio. Hij of zij heeft een achtergrond als bestuurder dan wel overtuigende ervaringen in toezichthoudende rollen in het domein van de volkshuisvesting. Is ervaren in de voorzittersrol, acteert op basis van gezag en creëert vertrouwen, heeft een hanteerbaar ego en is in staat de leden van de RvC comfort te geven in hun handelen maar hen ook te stretchen. Investeert in de relatie, ook met de bestuurder, de OR, de huurders en de organisatie. De beschikbaarheid in tijd is passend bij de eisen van deze tijd en flexibel invulbaar.
 
Vergoeding en tijdsbesteding
De leden van de RvC ontvangen een bezoldiging die is gerelateerd aan de Beroepsregel honorering commissarissen, opgesteld door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. Van de kandidaat wordt verwacht dat zij voldoende tijd hebben om deze commissarisrol adequaat te kunnen vervullen. Naast de reguliere vergadercyclus van 6 bijeenkomsten per jaar en bijeenkomsten als lid van een commissie, zijn er ook ad hoc ontwikkelingen, scholing- en ontwikkelingsmomenten, stakeholdersbijeenkomsten waar een aanspraak op tijd en inzet van de RvC kan worden gedaan.
 
Procedure
De raad van commissarissen van Wooninvest laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach op 020-7267274.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer