Woonstad Rotterdam

voorzitter en een lid raad van commissarissen

Woonstad Rotterdam is een grote corporatie in Rotterdam met ruim 56.000 woningen en 4.000 eenheden overig vastgoed, zoals bedrijfsruimten en garages. De stadscorporatie is uitsluitend actief in Rotterdam: één op de zes Rotterdammers huurt bij Woonstad. De corporatie bouwt en beheert goede, mooie en duurzame woningen voor Rotterdammers die gebruik maken van de sociale huurmarkt. Daarbij is extra aandacht voor kwetsbare bewoners. Via het bedrijfsonderdeel Stadswonen Rotterdam verhuurt Woonstad 6.000 kamers, studio’s en appartementen aan studenten, en is daarmee marktleider in de stad. Woonstad investeert volop in Rotterdam als aantrekkelijke woonstad, waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en kan profiteren van de kansen en mogelijkheden die de stad biedt.
Door de omvang en financiële positie maakt Woonstad daadwerkelijk verschil in de ontwikkeling van de stad en is daar trots op. De corporatie neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Dat wordt door partijen in de stad en externe toezichthouders opgemerkt en gewaardeerd. Bij de laatste visitatie scoort Woonstad Rotterdam uitstekend.

Betrokken bewoners
Woonstad Rotterdam maakt zich sterk voor voldoende beschikbare en betaalbare woningen van een goede kwaliteit voor haar doelgroepen. Ook investeert de corporatie in leefbaarheid van wijken en betrekt het de bewoners daarbij; initiatieven van bewoners die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk worden ondersteund. Door in te spelen op behoeften van kwetsbare bewoners, kan deze groep zich beter redden in de samenleving. Om emancipatie en participatie te faciliteren zet Woonstad steeds vaker sociale en digitale platforms in.

Dienstverlening
Woonstad Rotterdam streeft naar hoogwaardige dienstverlening. In het huidige en toekomstige Rotterdam zijn de wensen en behoeften van bewoners het vertrekpunt van haar handelen. Omdat geen enkele Rotterdammer hetzelfde is, vraagt dit om variatie in het woningaanbod en de dienstverlening. Bewoners worden mondiger, stellen hogere eisen aan de kwaliteit van dienstverlening en willen meer zelfregie. Woonstad Rotterdam werkt daarom hard aan de verdere ontwikkeling van digitale technologie om standaard processen te optimaliseren. Dit maakt, gecombineerd met de juiste vaardigheden van medewerkers van Woonstad, een betere dienstverlening en een steeds persoonlijkere benadering (menselijk gezicht) mogelijk.

Duurzaamheid
Met een extra investeringsprogramma van 40 miljoen euro per jaar tussen 2018 en 2028 draagt Woonstad Rotterdam ambitieus bij aan een duurzame woon- en leefomgeving; Woonstad behoort in de sector tot de koplopers op dit gebied. Belangrijke drijfveren in de energietransitie zijn betaalbare woonlasten, hoger wooncomfort voor bewoners en een toekomstbestendige en waardevaste woningvoorraad. Woonstad neemt versneld afscheid van aardgas als warmtebron: vóór 2050 is de gehele woningvoorraad CO2-neutraal en aangesloten op alternatieve, duurzame bronnen. Daarbij worden technologische innovaties op de voet gevolgd, getest wanneer ze kansrijk zijn en ingezet zodra dat verantwoord is. Beleid m.b.t. circulariteit en klimaatadaptie wordt werkendeweg ontwikkeld en geïmplementeerd.

Digitalisering
De snelle ontwikkeling van digitale technologie maakt een digitale transformatie van Woonstad Rotterdam noodzakelijk. Ook hier staat de mens centraal. Door te standaardiseren en digitaliseren waar dat kan, kan Woonstad maatwerk leveren waar dat moet. Vanwege het belang hiervan is voor deze taak een speciaal team opgezet dat de verschillende bedrijfsonderdelen ondersteunt en daarnaast voortdurend zoekt naar nieuwe innovaties. Dit leidt tot hogere klanttevredenheid door betere dienstverlening, lagere bedrijfslasten en een efficiëntere bedrijfsvoering. Daarbij heeft Woonstad uiteraard oog voor privacy van bewoners en dataveiligheid.

Cijfers
Woonstad Rotterdam telt 540 medewerkers die een brede afspiegeling zijn van de stad. De organisatie heeft een omzet van 370 miljoen euro en is financieel gezond. Woonstad investeert niet alleen in de stad maar ook in de mensen die voor haar werken, de corporatie koestert hun talenten en faciliteert hun ontwikkeling.

Governance
De raad van commissarissen (RvC) bestaat uit zes leden (inclusief één vacature):
 • drs. A.M. Breeman, voorzitter (tevens lid Remuneratiecommissie);
 • ing. F. Darkaoui, lid;
 • ir. T.V.M. Heerkens, plv. vz (tevens voorzitter Auditcommissie);
 • ing. C.J. Schippers MSUS, lid (tevens voorzitter Remuneratiecommissie);
 • drs. H.H.H. Wieleman, lid (tevens lid Auditcommissie);
 • vacature.

De raad van commissarissen kent een tweetal commissies: de Remuneratie- en de Auditcommissie.

De raad van bestuur van Woonstad bestaat uit twee leden:
 • drs. M.B.T. Molenaar, voorzitter 
 • ir. M. el Achkar MCM, lid

Woonstad Rotterdam heeft een Ondernemingsraad. De huurders en overige klanten (ondernemers, VvE) worden vertegenwoordigd door een klantenraad. Huurders (studenten) van het bedrijfsonderdeel Stadswonen Rotterdam zijn georganiseerd in de Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS).

Mevrouw Schippers is lid van de RvC op voordracht van de OR. De heer Darkaoui is lid op voordracht van de huurders (klantenraad en SHS). Momenteel wordt gewerkt aan de selectie en benoeming van de tweede commissaris op voordracht van de huurders. Naar verwachting zal deze benoeming op korte termijn plaatsvinden. In oktober loopt de tweede termijn van de heer Darkaoui af. De werving en selectie voor de bemensing van deze positie is recentelijk eveneens opgestart.

Profiel raad van commissarissen
Deskundigheid voorzitter en leden RvC in het algemeen
Voorzitter en leden RvC beschikken over de competenties zoals bepaald in vigerende wet en regelgeving:
1. authenticiteit;
2. bestuurlijk inzicht;
3. helicopterview;
4. integriteit en moreel besef;
5. maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
6. onafhankelijke oordeelsvorming;
7. teamspeler;
8. vakinhoudelijke kennis en visie;
9. zelfreflectie. 
 
Toelichting op deze punten:
 • Duiding bestuurlijk inzicht: stevige bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten. Kennis van corporate governance (vraagstukken).
 • Duiding helicopterview: strategisch en analytisch denken op WO-niveau, hoofd- en bijzaken kunnen scheiden.
 • Duiding onafhankelijke oordeelsvorming: goed zicht en reflectie hebben op de onderscheidende rollen van de toezichthouder en het bestuur; in staat om op afstand toezicht te houden en zonder last en ruggenspraak het belang van Woonstad Rotterdam steeds voorop te stellen.
 • Duiding teamspeler: in staat om discussies collegiaal te voeren, waarbij consent één van de leidende principes is.
 • In staat om de financiële continuïteit van Woonstad Rotterdam te kunnen beoordelen in relatie tot de volledige (volkshuisvestelijke) opgave.
 • Affiniteit en/of duidelijke binding met het werkgebied; woonachtig in de gemeente Rotterdam of regio is een pré.
 • Open en integere houding, positief-kritisch en constructief.
Naast de genoemde competenties dienen binnen de raad van commissarissen de volgende specifieke deskundigheden aanwezig te zijn op de volgende gebieden:
a) Governance en Openbaar bestuur
b) Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling
c) Ontwikkeling, Bouw en Commercieel Beheer van Vastgoed
d) Financiën, Bedrijfseconomie en Treasury
e) Juridische zaken, Risk Management en Compliance
f) Organisatieontwikkeling, HRM en ICT.

Leden van de raad van Woonstad Rotterdam worden verondersteld op twee aandachtsgebieden deskundig te zijn: een vereist aandachtsgebied (prioritair) en een gewenst aandachtsgebied (secundair).

Samenstelling raad van commissarissen
Naast de beschikbaarheid van algemene en specifieke kwaliteiten streeft de RvC naar een opbouw die recht doet aan algemeen aanvaarde opvattingen over de samenstelling van toezichthoudende organen. Diversiteit naar leeftijd, geslacht en culturele achtergrond. Er mogen geen wettelijke onverenigbaarheden van taken zijn. De RvC hecht verder veel belang aan: Samenwerkingsvermogen, Visie en Zelfreflectie.

Vacature voorzitter raad van commissarissen
Wegens het aflopen van de tweede benoemingstermijn van de heer R. Breeman per 1 januari 2021 ontstaat er een vacature van voorzitter van de raad van commissarissen, tevens lid van de remuneratiecommissie. 

Profiel
De voorzitter dient met name over generieke voorzitterskwaliteiten te beschikken. Soort achtergrond, ervaring en inhoudelijke deskundigheid zijn van secundair belang. Het prioritair aandachtsgebied van de voorzitter is deskundigheid op het gebied van governance en een voor de corporatie relevant netwerk. Daarnaast vraagt de rol van voorzitter beschikbaarheid in tijd.

Zittingsduur
Conform de Governancecode Woningcorporaties wordt de voorzitter benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming na gebleken geschiktheid.

Honorering
Op de functie is de bindende beroepsregel van de VTW (als afgeleide van de Wet Normering Topinkomens) van toepassing. De raad heeft voor 2020 de honorering van de voorzitter van de RvC vastgesteld op € 24.120, te weten 80% van het maximum.

Vacature lid raad van commissarissen
Wegens het aflopen van de tweede benoemingstermijn van de heer T. Heerkens ontstaat per 1 januari 2021 een vacature van lid van de raad van commissarissen, tevens lid van de auditcommissie. De heer Wieleman is door de raad aangewezen om met ingang van 1 jan 2020 voorzitter van de auditcommissie te worden.

Voor deze vacature als lid RvC, tevens lid van de auditcommissie, is het vereist deskundig te zijn op het gebied van Ontwikkeling, Bouw en Commercieel Beheer van Vastgoed (prioritair aandachtsgebied). In het licht van het lidmaatschap van de auditcommissie is Financiën, Bedrijfseconomie en Treasury het tweede vereiste aandachtsgebied voor het nieuwe lid.

Zittingsduur
Conform de Governancecode Woningcorporaties wordt het lid benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming na gebleken geschiktheid.

Honorering
Op de functie is de bindende beroepsregel van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (als afgeleide van de Wet Normering Topinkomens) van toepassing. De raad heeft voor 2020 de honorering van een lid van de RvC vastgesteld op € 16.080, te weten 80% van het maximum.

Procedure
Woonstad Rotterdam laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan woonstad@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

De Autoriteit Woningcorporaties (AW) voert een Geschiktheid- en Betrouwbaarheidstoets uit.

Planning
Begin juli wordt de search en werving gestart en worden kandidaten gezocht. Eind augustus vinden gesprekken plaats met de selectiecommissie. Het is de bedoeling dat de selectiecommissie in september tot een voordracht van een kandidaat komt aan de raad van commissarissen.

Eind september zal de raad van commissarissen tot een voorgenomen besluit komen tot benoeming van de kandidaat. Hierna wordt:
 • de Ondernemingsraad om advies gevraagd;
 • de Geschiktheid- en Betrouwbaarheidstoets bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)/AW aangevraagd.

De gewenste informele datum van toetreding is in verband met de continuïteit vastgesteld op 9 december (laatste vergadering RvC in 2020). Formele datum indiensttreding is 1 januari 2021.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer