Woonstad Rotterdam

Lid Raad van Commissarissen

Organisatie
Woonstad Rotterdam is als grootstedelijke corporatie uitsluitend actief in Rotterdam. In deze stad verzorgen we de huisvesting van ruim 51.000 huishoudens, waarvan bijna 45.000 in het sociale segment. Woonstad bezit ongeveer een derde van de sociale huurwoningen in Rotterdam en is daarmee de grootste woningcorporatie in de stad. Onderdeel van de woningportefeuille van Woonstad is de studenten- en jongerenhuisvester Stadswonen Rotterdam. Deze deelportefeuille bestaat uit ruim 2.500 zelfstandige en 4.200 onzelfstandige woningen. Stadswonen is de grootste studenten- en jongerenhuisvester van de stad. De organisatie van Woonstad Rotterdam bestaat uit zo’n 560 medewerkers en wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur (RvB). De voorzitter en het lid vormen samen een collegiaal bestuur. De werkorganisatie bestaat uit vier kwartieren met aan het hoofd van elk kwartier een directeur. Twee huurdersorganisaties fungeren als kritische gesprekspartners voor de RvB en de organisatie: de Klantenraad Woonstad Rotterdam (KWSR) voor de huurders van Woonstad en de Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) voor de huurders van Stadswonen.
 
Strategie
De missie van Woonstad luidt: Samen bouwen aan een fijn leven in Rotterdam. Voor nu en later. In de ondernemingsstrategie voor 2022 en verder staan drie (gewaagde) doelen centraal:
 • Onze bewoners vinden ons een zeer betrouwbare en betrokken huisbaas. We zetten de bewoner centraal als vertrekpunt van ons handelen, met een goede dienstverlening, de snelle en adequate afhandeling van reparatieverzoeken en een goede kwaliteit van onze woningen.
 • In 2030 hebben wij het leven in onze buurten sterk verbeterd, samen met bewoners en partners. We zijn actief op buurtniveau en hebben oog voor de verschillende behoeften en wensen in de buurt.
 • Binnen 10 jaar bouwen we tenminste 5.000 extra betaalbare woningen in Rotterdam met verlaging van onze totale CO2-uitstoot. We zetten in op het verminderen van de wooncrisis door het bouwen van extra woningen. Deze stevige bouwopgave gaat niet ten koste van ons duurzaamheidsprogramma.
Om deze doelen te kunnen realiseren, is er de komende jaren intern veel aandacht voor de organisatiecultuur en voor digitalisering, data en innovatie. Financieel zal Woonstad scherp aan de wind moeten zeilen. Woonstad is financieel gezond en wil dat ook blijven, door nauwlettend de impact te monitoren van externe ontwikkelingen op de financiële continuïteit en tijdig bij te sturen waar nodig.

De Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Woonstad Rotterdam. De RvC adviseert het bestuur daarnaast gevraagd en ongevraagd en is klankbord voor het bestuur. Als werkgever is de RvC verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de bestuurders en stelt hun beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. De RvC houdt zich aan de Governancecode woningcorporaties en hanteert een eigen Visie op Bestuur en Toezicht. Leden van de RvC worden benoemd voor maximaal twee termijnen van elk vier jaar.
 
De Raad van Commissarissen bestaat uit zes leden en vergadert tenminste vijf keer per jaar. Daarnaast organiseert de RvC jaarlijks een zelfevaluatie en een thematische bijeenkomst.
 • Twee commissarissen vormen de auditcommissie, die de RvC ondersteunt bij onder andere het toezicht op de interne risicosystemen, de verslaglegging, het financieringsbeleid en het functioneren en de rapportages van de externe accountant. De auditcommissie komt tenminste vijf keer per jaar bijeen.
 • Twee commissarissen vormen de remuneratiecommissie, die de RvC adviseert over onder andere het gewenste profiel, de benoeming, het functioneren en de honorering van de leden van het bestuur en de RvC. De remuneratiecommissie komt tenminste twee keer per jaar bijeen en spreekt twee keer per jaar met de Ondernemingsraad.
 • Twee commissarissen zijn benoemd op bindende voordracht van de Klantenraad en SHS. Deze huurderscommissarissen onderhouden het contact met de huurdersorganisaties.
 
Een lid Raad van Commissarissen
Hij/zij beschikt over:
 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht: stevige bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten. Kennis van corporate governance(vraagstukken);
 • Helikopterview: strategisch en analytisch denkniveau, kan hoofd- en bijzaken scheiden;
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming: goed zicht en reflectie op de onderscheidende rollen van de toezichthouder en het bestuur; in staat om op afstand toezicht te houden en zonder last en ruggenspraak het belang van Woonstad Rotterdam steeds voorop te stellen;
 • Teamspeler: in staat om discussies collegiaal te voeren, waarbij consent één van de leidende principes is;
 • Vakinhoudelijke kennis en visie
 • Zelfreflectie
 • In staat om de financiële continuïteit van Woonstad Rotterdam te kunnen beoordelen in relatie tot de volledige (volkshuisvestelijke) opgave;
 • Affiniteit en/of duidelijke binding met het werkgebied; woonachtig in de gemeente Rotterdam of regio is een pré;
 • Open en integere houding, positief-kritisch en constructief.
Conform het Reglement van de RvC dienen binnen de RvC voldoende specifieke deskundigheden aanwezig te zijn op de volgende gebieden:
 • Governance en Openbaar bestuur
 • Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling
 • Ontwikkeling, Bouw en Commercieel Beheer van Vastgoed
 • Financiën, Bedrijfseconomie en Treasury
 • Juridische zaken, Risk Management en Compliance
 • Organisatieontwikkeling, HRM en ICT.
Door het aflopen van de benoemingstermijn van één van de leden van de Raad van Commissarissen van Woonstad Rotterdam, ontstaat per 1 januari 2025 een vacature van een lid RvC met het profiel Vastgoedbeheer en -ontwikkeling / Financiën en Control. Dit lid van de RvC is tevens beoogd lid van de Auditcommissie.
 
Functie-eisen
Leden van de RvC van Woonstad Rotterdam worden verondersteld op twee aandachtsgebieden deskundig te zijn: een vereist aandachtsgebied (prioritair) en een gewenst aandachtsgebied (secundair). Vereist aandachtsgebied: Vastgoedontwikkeling en -beheer
 • kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling; inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
 • kennis van of ervaring met strategische voorraadbeleid/-beheer, asset/portfoliomanagement, onderhoudsystematiek bij woningcorporaties.
 • kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste regels m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid).
Gewenst aandachtsgebied: Financiën en control
 • kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van woningcorporaties;
 • kennis van en inzicht in financiële risico’s voor woningcorporaties en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury;
 • in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s;
 • kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
 • kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • kennis van waarderingsmethoden vastgoed.
 
Benoemingstermijn
Het lid van de RvC wordt benoemd voor een periode van vier jaar, van 1 januari 2025 tot 1 januari 2029 en kan eenmaal worden herbenoemd voor een periode van (ten hoogste) vier jaar, tot 1 januari 2033. De verwachte beschikbaarheid is gemiddeld 16 uur per maand. De honorering is conform de wettelijke kaders voor woningcorporaties (WNT), waarbij Woonstad Rotterdam in de hoogste bezoldigingscategorie valt. Er mogen geen wettelijke onverenigbaarheden zijn, zoals (de schijn van) belangenverstrengeling.
 
Diversiteit
Een evenwichtig en divers samengestelde RvC betekent verscheidenheid en complementariteit in geslacht, leeftijd, beroepsgroep, kennis en expertise, culturele achtergrond en persoonlijkheidskenmerken. Hier zal bij de werving en selectie van kandidaten op worden gelet. In verband met een evenwichtige samenstelling van de RvC gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. Woonstad Rotterdam heeft een grote diversiteit aan huurders. Omdat we deze diversiteit graag willen borgen in de RvC, worden in het bijzonder kandidaten met een migratieachtergrond uitgenodigd om te reageren.
 
Procedure
Woonstad Rotterdam laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
Kandidaten worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de data voor gesprekken bij onze opdrachtgever.