Ziekenhuis Gelderse Vallei

Voorzitter Raad van Toezicht

Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een netwerkziekenhuis dat zich onderscheidt door in te zetten op de positieve effecten van voeding, bewegen en slaap. ZGV biedt hoogwaardige, goed georganiseerde mensgerichte zorg. Breed toegankelijke basiszorg voor de regio en bovenregionale zorg op specifieke expertise. Samen met de patiënt en het netwerk werkt ZGV aan een optimale gezondheidswinst middels preventie en behandeling, met aandacht voor kwaliteit van leven. De centrale locatie is gevestigd in Ede. Daarnaast zijn er buitenlocaties voor polikliniek en/of diagnostiek in Barneveld en Veenendaal.
ZGV streeft er naar om de visie op voeding, bewegen en slaap onderdeel te laten uitmaken van de leefstijl van de patiënt. ZGV geeft invulling aan dit speerpunt in samenwerking met regionale, landelijke en internationale (wetenschappelijke) partners. Vanuit dit onderscheidend vermogen heeft ZGV gekozen voor de volgende expertisecentra met een nationale en internationale functie: Sports Valley, DarmLeverCentrum, Reuk- en Smaakcentrum en Slaapcentrum.
 
ZGV typeert zich als een slagvaardig en ondernemend ziekenhuis waar constructief wordt samengewerkt, intern als ook extern in de keten binnen de netwerkorganisatie.
 
Besturingsmodel
De tweehoofdige Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van het ziekenhuis en bepaalt, met input van het stafbestuur en het management, de strategische koers van de organisatie. De Raad van Bestuur en stafbestuur werken samen via het model van co-bestuur, waarmee invulling wordt gegeven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheden en gelijk gerichtheid van organisatie en medische professionals. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 
Het primaire proces is ingericht aan de hand van 10 zorgthema’s. De thema’s worden aangestuurd door vijf themamanagers en 10 medisch leiders op basis van duaal management. Zij worden daarbij door verschillende afdelingen geadviseerd en ondersteund. Daar hoort een besturingsfilosofie bij, die uitgaat van denken en werken vanuit het collectief, verantwoordelijkheden die zo laag mogelijk zijn belegd in de organisatie en cultuurwaarden waarin onder meer mensgerichte zorg centraal staat.
 
Medezeggenschapsstructuur
De cliëntenraad, de ondernemingsraad, de medische staf en de verpleegkundige adviesraad zijn centraal georganiseerd. De Raad van Toezicht hanteert een vaste cyclus met adviesorganen van 1 á 2 vergaderingen per jaar. Het stafbestuur wordt twee keer per jaar uitgenodigd in de vergadering van de Raad van Toezicht.
 
Werkwijze Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft drie hoofdtaken: toezichthouder, klankbord en werkgever. De raad heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis en richt zich bij de taakvervulling naar het belang van de instelling en van de belanghebbenden. Het houden van toezicht op, het geven van advies bij vraagstukken van grote importantie en het werkgeverschap over de Raad van Bestuur vinden plaats in het belang van het ziekenhuis conform de bestaande normen en gedragsregels, die zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code.
 
Aan de hand van het (meerjarig) strategisch kader en met behulp van de jaarplanning bepaalt de Raad van Toezicht zijn informatiebehoefte, bespreekt deze met de Raad van Bestuur en legt deze na dit overleg vast in zijn jaarplanning. De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over belangrijke problemen of conflicten met medewerkers of patiënten binnen de organisatie en over problemen of conflicten in relaties met derden. De Raad van Toezicht kan ook, indien nodig voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zelfstandig informatie inwinnen.
 
De Raad van Toezicht verbindt aan zijn verantwoordelijkheid consequenties en onderneemt passende acties als het toezicht daartoe aanleiding geeft. Ook organiseert de raad de eigen werkzaamheden zodanig, dat de gegeven verantwoordelijkheden gedragen en verantwoord kunnen worden.
 
Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat idealiter uit zes leden. Aan de hand van een rooster van aftreden vindt herbenoeming plaats met een maximum van twee zittingstermijnen van vier jaar. De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter.
 
In de Raad van Toezicht zijn relevante specifieke deskundigheden vertegenwoordigd. Gezamenlijk brengen de leden van de Raad van Toezicht ervaring mee op het gebied van:  ziekenhuiservaring in praktijk en bestuur en ervaring met vraagstukken op het gebied van kwaliteit, financiën, economische zaken, juridische zaken, digitalisering en innovatie, HRM en governance. Gelet op het aantal zetels en de minimaal gewenste diversiteit in achtergronden wordt van leden van de Raad van Toezicht gevraagd dat zij op meerdere terreinen gekwalificeerd zijn.
 
Binnen de raad zijn commissies ingesteld (een auditcommissie financiën en een auditcommissie kwaliteit van zorg) die de gehele Raad van Toezicht adviseren bij het toezicht op financiële en kwalitatieve aangelegenheden. De werkgeversrol is belegd bij de remuneratie-governance commissie, die advies uitbrengt over de arbeidsvoorwaarden en het beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur en over de honorering van de leden van de Raad van Toezicht. Conform de statuten wordt één lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de cliëntenraad benoemd, passend binnen deze profielschets.
 
De Raad van Toezicht vindt een diverse samenstelling belangrijk. De raad is divers samengesteld in geslacht, leeftijd, ervaring en persoonlijkheid. Bij (her)benoemingen wordt altijd de actualiteit van deze samenstelling getoetst en wordt de diversiteit naar geslacht, culturele en maatschappelijke achtergrond, leeftijd, regionale binding en rol in het team bezien.

Scholings-en ontwikkelingsprogramma
Toezichthouders zijn naast hun ervaring als toezichthouder ook geschoold in de moderne inzichten over governance door een passende opleiding dan wel zijn bereid een opleiding hierin te volgen. De Raad van Toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden.
 
Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt:
 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Kennis van de structuren, governance en beslissingskaders van een grote organisatie als ZGV;
 • Het vermogen om overzicht te behouden, analytisch en scherp te zijn en door te vragen;
 • Verbindend vermogen, transparant, teamspeler en mensgericht;
 • Bestuurlijk sensitief;
 • Inlevingsvermogen in de situatie van patiënten en (zorg)professionals.
Aanleiding voor de werving
Vanwege het vertrek per 1 september 2024 van Johan van der Heide, de voorzitter van de Raad van Toezicht in verband met het aflopen van zijn benoemingstermijn, zoekt de Raad van Toezicht een nieuwe voorzitter.  
 
Speciaal voor de Voorzitter geldt:
De voorzitter:
 • Heeft ervaring als eindverantwoordelijk bestuurder van een (complexe) organisatie in de gezondheidszorg en heeft ruime ervaring als toezichthouder;
 • Bewaakt dat de diverse rollen van een Raad van Toezicht allemaal en evenredig aan bod komen. Heeft een brede blik en beschikt over de kennis en het netwerk om een sparrende rol richting de Raad van Bestuur te vervullen.Kan goed schakelen in betrokkenheid versus distantie en heeft goed zicht op de bestuurlijke versus toezichthoudende rollen;
 • Vervult een verbindende rol tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur met heldere communicatie;
 • Is een ervaren voorzitter die rust bewaart en overzicht houdt. Draagt er als voorzitter zorg voor dat vergaderingen effectief en op tijd klaar zijn en dat de juiste inhoud besproken wordt;
 • Is in staat een team te smeden, heeft oog voor ieders inbreng enheeft inzicht in groepsprocessen.Heeft de sensitiviteit en de vaardigheid om een open sfeer te creëren waar ruimte is om zaken van verschillende kanten te belichten en waarin ruimte is voor oordeelsvorming door de leden. Is verbindend, heeft oog voor de relatie en aandacht voor de ontwikkeling van individuele Raad van Toezicht- en Bestuursleden;
 • Heeft senioriteit en persoonlijk gezag, toont leiderschap binnen de Raad van Toezicht;
 • Kent het regionale ziekenhuis en voelt en toont betrokkenheid bij ZGV;
 • Kan meebewegen met veranderende omstandigheden;
 • Is voldoende (flexibel) beschikbaar voor de rol.
De voorzitter is tevens lid van de remuneratie-governance commissie.
 
Honorering
Beloning is conform de normen van de WNT.
 
Procedure
Ziekenhuis Gelderse Vallei laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Carla van Zanten (logistieke vragen) of Dorothea van Rijnen (inhoudelijke vragen) op 020-7267270.
 
Planning
Kandidaten wordt gevraagd rekening te houden met de volgende data:
 • Twee gesprekken met zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur op woensdag 24 april 2024 tussen 15.00 – 21.30 uur te Veenendaal
 • Voor de eindkandidaat: gesprekken met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad (datum nog vast te stellen)