gemeente zaanstad

gemeentesecretaris

Met meer dan 155.000 inwoners behoort Zaanstad tot de 16 grootste gemeenten van Nederland en zij groeit nog steeds! Zaanstad heeft haar oorsprong in zes dorpen en één stad – ieder van hen met een eigen karakter, dit zevental vormt sinds 1974 de samengestelde en bruisende huidige gemeente, nog immer in ontwikkeling. Zaanstad is gelegen in een regio die wordt gekenmerkt door ondernemerschap en bedrijvigheid; industrie en het maakbedrijf zijn met de Zaanstreek verweven. Grote multinationals zoals Verkade, Ahold, Forbo, Honig en Duyvis zijn in de regio ontstaan en tot de dag van vandaag zijn veel van deze bedrijven in deze regio te vinden.
Maar meer dan haar rijke, industriële verleden is Zaanstad een gemeente met een duidelijke gezamenlijke identiteit, een gemeente van doorzetters met opgestroopte mouwen; van hard werken, met gemeenschapszin en nuchterheid. Maar ook een gemeente die inzet op krachtige innovatie en snellere verbindingen. In 2040 is de gemeente naar verwachting uitgegroeid tot ruim 200.000 inwoners; kleurrijk in diversiteit en achtergronden, maar veelal met een gedeeld arbeidersverleden. Deze groei biedt kansen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee op lokaal, regionaal én landelijk niveau. Zo heeft Zaanstad als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) belangrijke opgaven als het gaat over het bieden van onderscheidende woonkwaliteit nu en in de toekomst. Zaanstad is een gemeente waar meer zeggenschap voor inwoners en inspraak van ondernemers leidt tot een boeiend samenspel tussen betrokkenen en een bereikbaar bestuur. Met als gezamenlijk doel het bieden van een welvarende, veilige en duurzame stad waarin iedere Zaankanter prettig en gezond woont, werkt en recreëert.

Het bestuur

De gemeenteraad van de gemeente Zaanstad bestaat uit 39 leden, verdeeld over 14 fracties.
De huidige coalitie wordt gevormd door D66, ChristenUnie, PvdA, CDA, VVD, GroenLinks en ROSA. Zij hebben tezamen 21 zetels in de raad. Deze partijen hebben elk één wethouder afgevaardigd in het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) en vormen samen een ambitieus college.

In het coalitieakkoord “De molen op de wind zetten” zijn de volgende beleidsaccenten geformuleerd:
 1. Verstedelijking, ruimtelijke structuur en bereikbaarheid (Prettig wonen)
 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg (Gezond leven)
 3. Aandacht voor ouderen in Zaanstad (Waardig ouder worden)
 4. Profiteren van de economische groei, onderwijs en arbeidsmarkt (Welvarende stad)
 5. Veiligheid en ondermijning (De veilige stad)
 6. Duurzaamheidstransitie (Duurzaam en groen)
 7. Gebiedsgericht aanpak: Poelenburg en Peldersveld (Krachtige kernen en wijken)
 8. Samen met de stad (Bereikbaar bestuur)

Net als in andere gemeenten heeft Covid-19 een grote impact op de gemeente Zaanstad en haar inwoners. De eerste prioriteit was gericht op de gezondheid van haar inwoners, de openbare veiligheid en financiële steun voor instellingen en ondernemers. Op korte én lange termijn zal er extra aandacht nodig zijn voor de meest kwetsbare inwoners binnen de gemeente om bijvoorbeeld de toenemende kansenongelijkheid tegen te gaan.

De organisatie

De ambtelijke organisatie telt op dit moment bijna 1.300 medewerkers en bestaat uit zo’n 60 afdelingen, 11 sectoren en een 4-hoofdige concerndirectie. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is voorzitter van de concerndirectie en is hiërarchisch leidinggevende van de directeuren. Tevens stuurt de gemeentesecretaris/algemeen directeur de concerncontroller aan.

De concerndirectie speelt een cruciale rol bij de vertaling van de bestuurlijke ambities naar de ambtelijke uitvoering. De leden van de concerndirectie hebben ieder zijn/haar eigen aandachtsgebieden, maar zien het als hun gezamenlijke taak om richting en sturing te geven aan zowel de maatschappelijke- als de organisatieontwikkelingsthema’s. De komende jaren zullen de ambities en de groei van de gemeente een behoorlijke impact hebben op de organisatie en de inwoners van Zaanstad. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen in de (stedelijke) samenleving, de decentralisatie van overheidstaken én bezuinigingen. De beperkte middelen en schaarste aan capaciteiten, vragen om een innovatieve en creatieve aanpak, maar ook om het stellen van prioriteiten en keuzes durven maken. 

Doorontwikkeling organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit betrokken medewerkers die houden van hun vakgebied en gemotiveerd zijn om maatschappelijke vraagstukken op te pakken. De cultuur is informeel en wordt gekenmerkt door korte lijnen, Zaanse hoffelijkheid en gezamenlijkheid. De komende periode zal de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie de nodige aandacht vragen. Uitgangspunt is een toekomstbestendige en wendbare organisatie, die anticipeert en inspeelt op wat zich voordoet in Zaanstad, zodat zij mee kan in de schaalsprong van de stad. Dat vereist dat de gemeente zich flexibel organiseert, domein-overstijgend samenwerkt en vooral co-creëert met bewoners, inwoners en organisaties in de stad. Enkele randvoorwaarden daarbij zijn bedrijfsvoering en dienstverlening op orde en slimmer gebruik maken van data (sturingsinformatie). Maar ook opgavegericht werken (in verschillende vormen) en het doorzetten van het lerend vermogen van de medewerkers zijn belangrijke onderdelen van deze organisatieontwikkeling. Werken vanuit een open grondhouding is daarbij belangrijk: nieuwsgierigheid, luisteren, inleven en verbinden. Zodat alle betrokken partijen, zowel intern als extern, op een gelijkwaardige manier met elkaar samenwerken. Van de gemeentesecretaris/ algemeen directeur wordt een actieve rol verwacht in het verder vorm-, richting en sturing geven van dit proces. 

De functie gemeentesecretaris / algemeen directeur

Als secretaris
De gemeentesecretaris is als eerste adviseur van het bestuur een belangrijk speler; je bent een sparringpartner van het college als geheel maar ook voor de individuele collegeleden. Je weet wat er leeft binnen de gemeente, de organisatie en binnen de versnipperde raad. Daarbij is een goed samenspel binnen de lokale driehoek met burgermeester en griffier, van belang om de slagkracht van de gemeente te versterken. Een open en proactieve houding richting college, gemeenteraad en medewerkers draagt hieraan bij. Je bent een strategisch partner die spiegelt, meedenkt, helpt keuzes maken en stuurt op het kunnen realiseren van de ambities van Zaanstad. Ook weet je – indien nodig – op het juiste moment en op de juiste wijze een tegengeluid te laten horen. Je bent goed benaderbaar, kunt integraal verbanden leggen en weet op inspirerende wijze verschillende uitgangspunten te verbinden.

Als voorzitter van de directie
Je werkt gezamenlijk met de collega directeuren aan de verdere doorontwikkeling van de organisatie en je weet ook onder hoge druk de rust te bewaren en aandacht te houden voor werkplezier en duurzame vitaliteit. Je biedt ruimte aan je collega’s voor eigen inbreng, legt verantwoordelijkheden diep in de organisatie en zorgt daarbij voor duidelijk omschreven kaders. Je bent ondernemend, resultaatgericht en verbindend, maar houdt daarbij altijd oog voor de menselijke maat. Aandacht voor de beheersing van interne processen en degelijke financiën gaan bij jou gepaard met aandacht voor de concernkaders, waarbij soms flexibiliteit en wendbaarheid nodig is om maatwerk te kunnen blijven leveren. Als coachend leider help je de ambtelijke organisatie verder op het gebied van professionaliteit en (inclusief en collectief) leiderschap.

Als WOR-bestuurder
Het overleg tussen de ondernemingsraad en de bestuurder is verbindend op gezamenlijke belangen en overbruggend op de verschillen. Openheid, (informeel) overleg en wederzijds respect bevorderen de besluitvorming en het vertrouwen. Je bent communicatief sterk en weet goed aan te sluiten op wat de ander nodig heeft. 

Wie gaat de uitdaging aan om – samen met een vrijwel nieuw directieteam – het ambitieuze politieke bestuur tot zijn recht te laten komen en op stimulerende wijze de betrokken medewerkers te helpen hun werk voor de gemeente en haar inwoners goed te doen?

De ideale kandidaat

 • Heeft ervaring als eindverantwoordelijk leidinggevende in een politiek-bestuurlijke context. Bij voorkeur ervaring met het aansturen van gemeentelijke organisaties;
 • Weet hoe te manoeuvreren in een veeleisende politiek-bestuurlijke omgeving, waarbij je adviseur bent voor het college van B&W als geheel;
 • Weet goed te schakelen tussen verschillende schaalniveaus en waar nodig te temporiseren en kundig te balanceren tussen bestuurlijke ambitie en ambtelijk realisatievermogen;
 • Snapt als algemeen directeur wat een complex organisatie-verandertraject vraagt en nodig heeft om succesvol te zijn;
 • Pakt door waar nodig en spreekt aan op gemaakte afspraken en verantwoordelijkheden zonder de verbinding te verliezen;
 • Brengt rust, vertrouwen en stabiliteit in de organisatie, behoudt het overzicht en geeft richting en sturing;
 • Werkt met de medezeggenschap in open samenspraak en vanuit vertrouwen in elkaar;
 • Neemt een actieve rol in de doorontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers;
 • Heeft aandacht voor de kracht van diversiteit en werkt samen met de medewerkers aan een inclusieve organisatie;
 • Beweegt zich als geboren netwerker soepel in lokale, regionale en landelijke netwerken ten behoeve van Zaanstad.


Als persoon

 • Gebruik je je conceptueel en strategisch denkvermogen om op bestendige wijze sturing te geven aan de ambtelijke organisatie;
 • Hanteer je een creatieve insteek, ben je innovatief en flexibel maar ook pragmatisch, met humor en relativering;
 • Ben je te typeren als nuchter, verbinder, goed benaderbaar, zichtbaar en toegankelijk;
 • Voel je je senang bij de informele en directe Zaanse (werk)cultuur;
 • Communiceer je helder en transparant, luister en stimuleer je het goede gesprek;
 • Vervul je met persoonlijk gezag en overzicht, de rol van boegbeeld zowel in- als extern op overtuigende en natuurlijke wijze;
 • Ga je als teamspeler ‘pur sang’ voor het samen behalen van resultaten.


Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een voltijds aanstelling met een contract voor onbepaalde tijd, waarbij regelmatig tussentijdse evaluaties zullen plaatsvinden.
De functie is ingeschaald in salarisschaal 18 CAO Gemeenten. Daarnaast heeft Zaanstad een ruim aanbod aan secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van het bruto jaarsalaris en diverse scholingsmogelijkheden. 

Procedure

De gemeente Zaanstad laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan zaanstad@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen op 020-7267272.

Gemeente Zaanstad staat voor een inclusieve en diverse organisatie. Diversiteit wordt als kracht gebruikt om betere resultaten te halen binnen de organisatie en doet recht aan de pluriformiteit van de samenleving. Daarom nodigt de gemeente Zaanstad graag kandidaten uit met een migratie- of bi-culturele achtergrond om te solliciteren.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer