ZonMw

voorzitter bestuur, tevens lid raad van bestuur NWO

De huidige voorzitter van het bestuur van ZonMw, tevens lid raad van bestuur van NWO heeft recentelijk de functie van Rector Magnificus bij de VU aanvaard. Daarom wordt er gezocht naar een opvolger. Het betreft een gecombineerde functie voorzitter van het bestuur ZorgOnderzoekNederland (ZON) en voorzitter van het NWO domeinbestuur Medische Wetenschappen (MW). Als voorzitter van het domeinbestuur MW is de voorzitter tevens lid raad van bestuur van NWO. De activiteiten van ZonMw bestrijken zodoende de volle breedte van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek, waarbij relevantie, impact en kwaliteit belangrijke ankers zijn in de beoordeling. De kracht van ZonMw is de verbinding! Als teamplayer en verbinder speelt de voorzitter een belangrijke rol in die verbinding en in de samenwerking tussen ZonMw en NWO, als ook met een breed scala aan partijen in zorg en gezondheid(sonderzoek).
Profiel en functie-eisen
De nieuwe voorzitter
 • heeft ruime ervaring met medisch wetenschappelijk, public health of gezondheids(zorg)onderzoek en aantoonbare affiniteit met zorginnovatie in de praktijk;
 • bezit de eigenschappen om ZonMw alsmede NWO als inspirerend en gezaghebbend boegbeeld te vertegenwoordigen en is zich goed bewust van die dubbelfunctie;
 • heeft substantiële bestuurlijke ervaring opgedaan en een daarbij passend relevant en actueel netwerk (wetenschap, politiek, maatschappij, bedrijfsleven) ontwikkeld;
 • is in staat om wetenschappelijke kennis te vertalen naar de toepassing in de maatschappij (inclusief de zorg) en/of het bedrijfsleven;
 • heeft kennis van de Nederlandse gezondheidszorg en de ontwikkelingen daarin, en heeft inzicht in de belangrijkste strategisch-inhoudelijke ontwikkelingen in het brede domein van gezondheid, zorg en welzijn;
 • heeft kennis van het Nederlandse wetenschapsfinancieringslandschap en bezit het vermogen om over wetenschappelijke domeinen heen samen te werken en daarbij de verbinding te zoeken met de maatschappij en de universitaire gemeenschap;
 • combineert strategisch inzicht met implementatie- en overtuigingskracht in een complexe omgeving van hoogopgeleide professionals. Stuurt nadrukkelijk op de hoofdlijnen en kan complexe vraagstukken vertalen in eenvoudige en werkbare oplossingen;
 • heeft een uitstekend vermogen om samen te werken en is in staat mensen aan zich te binden en te verbinden. Draagt hierdoor tevens bij aan een succesvolle intensieve samenwerking tussen  ZonMw en NWO;
 • communiceert open en transparant en heeft integriteit hoog in het vaandel staan en handelt daar ook naar;
 • weet een inclusieve en open sfeer te waarborgen in het bestuur.
Over ZonMw
Vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn gaat over gezond leven en voorkomen dat we ziek worden, over nieuwe behandelingen en geneesmiddelen en de juiste zorg op de juiste plek. Onze gezondheid is ook steeds nadrukkelijker verweven met bredere maatschappelijke vraagstukken: klimaatverandering, armoede en sociaaleconomische gezondheidsverschillen, veranderingen in samenstelling van de Nederlandse bevolking. Dit alles roept vragen op in relatie tot de toegankelijkheid, betaalbaarheid en bemensing van gezondheid, zorg en welzijn, alsmede over ethische aspecten die daarbij een rol spelen.
 
Om deze vragen te beantwoorden is andere kennis en wetenschap nodig, over de volle breedte van de kennisketen, van fundamenteel onderzoek tot en met implementatieprojecten. Het vraagt om een hechte samenwerking over disciplines heen en om het toegankelijk maken van de beschikbare data en resultaten uit projecten.
 
Door te signaleren, kennis te laten ontwikkelen en door gebruik van deze kennis in de praktijk te bevorderen, blijft ZonMw inspelen op de veranderende wereld om ons heen. ZonMw vergroot relevantie, kwaliteit en impact van onderzoek en versnelt doorbraken om een goede gezondheid voor iedereen bereikbaar te maken.
 
ZonMw verbindt mensen en organisaties op relevante maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op gezondheid, zorg en welzijn. ZonMw werkt nauw samen met een brede groep belanghebbenden: van onderzoekers tot zorgverleners, hulpverleners en ondersteuners, van beleidsmakers tot cliënten, burgers en ervaringsdeskundigen. Want alleen samen kan ZonMw het verschil maken. En zo een verbindende kracht zijn achter vernieuwing in zorg, gezondheid en welzijn.
 
Kernactiviteiten
Om die toegevoegde waarde te realiseren, richt ZonMw zich op drie kernactiviteiten:
 • Programmeren en financieren
 • Stimuleren impact
 • Signaleren kennisbehoeftes
 
Het resultaat: samen zorgt ZonMw voor meer impact van kennis in het verbeteren van gezondheid en welzijn voor iedereen. Altijd met haar kernwaarden in het achterhoofd: zorgvuldig, toegankelijk, initiatiefrijk en zeker ook verbindend. Want alleen samen kan ZonMw bijdragen aan een wereld waarin goede gezondheid voor iedereen bereikbaar is.
 
Bestuur en organisatie van ZonMw
ZonMw is een zelfstandig bestuursorgaan. Hoofdopdrachtgevers c.q. financiers van ZonMw zijn het ministerie van VWS en NWO. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het formuleren van het beleid en de strategie, alsmede voor de aan de organisatie opgedragen taken.
De dagelijkse leiding van de organisatie berust volgens het bestuursreglement bij de algemeen directeur die integraal verantwoordelijk is voor ZonMw en verantwoording aflegt aan het bestuur.
Het bestuur van ZonMw bestaat uit (maximaal) negen leden waaronder de voorzitter. Het bestuur wordt samengesteld uit deskundigen op het werkterrein van ZonMw en komt minimaal viermaal per jaar in vergadering bijeen. Het bestuur kent een Dagelijks Bestuur bestaande uit de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en de secretaris van het bestuur c.q. de algemeen directeur.
 
Bij ZonMw werken circa 450 mensen. De organisatie is gehuisvest in een centraal gelegen modern kantoorgebouw in Den Haag en is goed bereikbaar met openbaar vervoer.
 
ZonMw heeft door de personele unie van het bestuur ZON met het domeinbestuur Medische Wetenschappen een stevige samenwerkingsrelatie met NWO. Door deze samenwerkingsrelatie wordt de mogelijkheid gewaarborgd om multidisciplinair onderzoek domein overstijgend over de gehele breedte van de wetenschap te programmeren.Daarnaast bevordert de samenwerkingsrelatie het werken langs de volledige keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek.
 
Over NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zet zich in voor een sterk wetenschapsstelsel in Nederland. Daartoe bevordert NWO de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en initieert en stimuleert NWO nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking – binnen de wetenschap, en met de maatschappij – investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert strategievorming en kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten.
 
NWO richt zich op alle wetenschappelijke disciplines en onderzoeksvelden. De middelen worden ingezet via nationale competitie op basis van kwaliteit en onafhankelijke beoordelings- en selectieprocedures. NWO bevindt zich op dit moment in een proces van strategieherijking en -ontwikkeling waarbinnen de nieuwe visie op het Nederlands onderzoek luidt:
 
“De wetenschap verwondert, inspireert en staat midden in de samenleving. Het onderzoek in Nederland is vernieuwend, aantrekkelijk en toonaangevend in de wereld. De samenleving erkent en herkent het belang van een nieuwsgierige en onderzoekende houding. Burgers vertrouwen en participeren in grensverleggend onderzoek omdat dit een essentiële bijdrage levert aan onze toekomst: fantastische nieuwe ideeën, inzichten en toepassingen waar we voorheen nog niets van wisten, en ook concrete oplossingen voor vraagstukken waar we in het hier en nu mee te maken hebben”.
 
Om deze visie op het Nederlandse onderzoek waar te maken zijn een viertal bouwstenen nodig:
 • Een aantrekkelijke onderzoekcultuur die het beste in onderzoekers naar boven haalt;
 • Onbelemmerd kunnen samenwerken om impact te vergroten;
 • Een robuust onderzoekstelsel en -financiering die het onderzoek structureel faciliteren;
 • Een coherente onderzoekagenda met grensverleggend perspectief.
Bestuur en organisatie van NWO
De NWO organisatie bestaat uit vier domeinen die het gehele wetenschappelijke veld omvatten. De besluitvorming is geconcentreerd onder centrale leiding van een raad van bestuur. De raad van bestuur bestaat uit een voorzitter, een portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën (beiden fulltime) en vier wetenschappelijke leden die elk tevens voorzitter zijn van een van de domeinbesturen (Exacte en Natuurwetenschappen, Toegepaste en Technische Wetenschappen, Sociale en Geesteswetenschappen en Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen).
 
De raad van bestuur geeft op samenbindende wijze leiding aan NWO met één gezicht, cultuur en werkwijze en met een centrale sturing gericht op de versterking van de samenwerking binnen de organisatie en van de verbinding van het centrale bestuur met de wetenschap.
 
Aanstelling en arbeidsvoorwaarden
De gecombineerde functie van voorzitter ZonMw is in totaal maximaal een halftijds functie (0,3 fte voorzitter ZonMw, 0,2 fte lid raad van bestuur NWO). De voorzitter wordt benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming van drie jaar. Salariëring vindt plaats binnen de geldende kaders.
 
Procedure
ZonMw laat zich in deze procedure begeleiden door Eugenie van Leusen en Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search.In deze procedure werkt Vanderkruijs samen met de Algemene Bestuursdienst (ABD).Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door vóór 22 januari 2022 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Pieter Cortenbach op 020-7267270.
De benoeming vindt plaats door de Minister van VWS en de Minister van OCW, op voordracht van respectievelijk het bestuur ZonMw en de raad van toezicht van NWO. 
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met gespreksrondes in februari 2022. Concrete data volgen zo spoedig mogelijk.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer