Zorggroep Meander

Directeur

Bij Zorggroep Meander (Meander) bieden ruim 1600 medewerkers en 500 vrijwilligers zorg, behandeling en revalidatie aan voornamelijk ouderen in de regio Oost-Groningen (Veendam, Midden-Groningen, Pekela, Stadskanaal en Westerwolde). Meander is actief op verschillende locaties, met vier woonzorgcentra, vier woonservicecentra, een revalidatiecentrum en diverse steunpunten voor thuiszorg en dagopvang/dagbehandeling. Meander is er voor de kwetsbare oudere in de thuissituatie en, wanneer dat niet meer kan, in een omgeving die zo thuis mogelijk is. De beste zorg wordt gegeven door bevlogen medewerkers. Meander biedt dag én nacht zorg, met hart voor deze regio, want Meander is ‘van hier’.

 

Espria
Meander vormt samen met GGZ Drenthe, Evean, De Trans, Icare, Icare Jeugdgezondheidszorg, Icare Thuisbegeleiding en Zorgcentrale Noord het zorgconcern Espria. Naast zorg aan ouderen bieden de 17.000 medewerkers van de zorgorganisaties van Espria geestelijke- en jeugdgezondheidszorg, zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en zorg op afstand met technologie aan mensen van alle leeftijden www.espria.nl
Binnen Espria werken de verschillende zorgorganisaties samen op belangrijke thema’s als steeds merkbaar betere kwaliteit van zorg, digitalisering, duurzaamheid en vitale medewerkers en leiderschap. Met ‘beter door samen’ als uitgangspunt werken deze zorgorganisaties actief samen op belangrijke thema’s zoals:
-             het borgen en steeds merkbaar verbeteren van kwalitatieve en veilige zorg,
-             digitalisering ten dienste van de zorg,
-             innovatie en aansluiting op de steeds veranderende vraag,
-             vitale medewerkers, leiderschap en goed werkgeverschap,
-             verantwoord ondernemen op een gezonde duurzame financiële basis.
 
De directie van Meander neemt deel aan de groepsraad van Espria, het overleg van de raad van bestuur en de directeuren van de diverse Espria zorgorganisaties waarbinnen samen met de raad van bestuur de kaders, ambities en doelen voor het concern en haar onderdelen worden vastgesteld.
 
Transitiefase
Meander heeft tot voor kort een tweehoofdige directie gehad. Na het vertrek van de directeur bedrijfsvoering en later de directeur zorg dit jaar staat de organisatie nu onder leiding van een directeur ad interim. Na een analysefase is gebleken dat Meander een slag zal moeten maken om vitaal en gezond de toekomst in te gaan. De directeur ad interim en het managementteam hebben daartoe samen met de medewerkers een transitieplan gemaakt. Medewerkers zijn door middel van rondetafelgesprekken betrokken bij de inhoud van het plan en herkennen zich daarin.
In dit transitieplan, ‘Schouder aan schouder’ staat beschreven waar Meander zich naartoe wil ontwikkelen. Het plan richt zich op de kanteling naar ‘Medewerker op 1’. Belangrijke elementen van het plan zijn het terugdringen van het hoge ziekteverzuim door aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en herstel van de financiële situatie van Meander. Er is aandacht voor o.a. de roostering en werktijden en een heldere visie op leiderschap. Leiderschap en eigenaarschap zijn immers belangrijke randvoorwaarden om de noodzakelijke (cultuur)verandering te realiseren. Directie, leidinggevenden en medewerkers zullen daarin hun verantwoordelijkheid moeten nemen en een veilig klimaat moeten creëren dat de veranderingen mogelijk maakt. Er wordt gewerkt aan zelfstandige teams waarbij de bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden belegd. Het streven is zorgprofessionals optimaal te ondersteunen en de administratieve lasten zoveel mogelijk te verlagen, o.a. door de inzet van digitale middelen. In deze transitie is het behouden en verder ontwikkelen van een goede relatie met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad van Meander belangrijk. Daarnaast wordt gewerkt aan het verder versterken van betrokkenheid van professionals (VAR, PAR-trajecten) en er wordt optimaal gebruik gemaakt van de kracht van het Espria-concern.
 
Vacature
Meander heeft behoefte aan een zichtbaar boegbeeld en daarmee aan een ervaren directeur met een generalistische achtergrond. Deze directeur is verantwoordelijk voor de transitie van Meander en aansturing voor de organisatie. Er is gekozen voor een overgangsperiode met de huidige interim directeur om de continuïteit te borgen. In de loop van 2023 zal besloten worden of een procedure voor de werving van een tweede directeur in gang wordt gezet.
 
Functie
De directeur draagt de verantwoordelijkheid voor de overall gang van zaken en rapporteert aan de raad van bestuur van Espria. De directeur van Meander neemt deel aan de groepsraad van directeuren die samen met de raad van bestuur de kaders, ambities en doelen voor het concern en haar onderdelen vaststellen.
 
De directeur:
•            is verantwoordelijk voor het integrale functioneren van de organisatie;
•            geeft verder vorm aan de al ingezette transitie van Meander: realiseert de kwalitatieve en kwantitatieve doelen zoals benoemd in het transitieplan ‘Schouder aan schouder’;
•            stemt het zorginhoudelijke beleid af op de bedrijfsmatige doelen en vice versa en is verantwoordelijk voor het creëren van optimale zorginhoudelijke randvoorwaarden;
•            is verantwoordelijk voor het op ondernemende wijze ontwikkelen en in de markt zetten van Meander het zoeken van samenwerking met ketenpartners, zowel binnen als buiten Espria;
•            is gericht op steeds leren en verbeteren en het creëren en behouden van een daarbij passend werk- en leerklimaat voor medewerkers;
•            geeft direct leiding aan het managementteam binnen Zorggroep Meander dat momenteel  bestaat uit 3 zorgmanagers, een manager Mens & Arbeid, manager Control en directiesecretaris;
•            is verantwoordelijk voor een effectieve relatie met financiers en het maken van financieringsafspraken met zorgkantoor en gemeenten;
•            draagt zorg voor adequaat risicomanagement en het binnen de organisatie goed doorlopen van de PDCA-cyclus zodat de ingezette veranderingen goed worden geborgd;
•            zorgt voor duurzaam inzetbare medewerkers en de (door)ontwikkeling van de visie op toekomstbestendig personeelsbeleid met inzet van zorgtechnologie.
 
Profiel
Hierbij past een ervaren directeur met ruime ervaring in verandermanagement en oog voor duurzame inzetbaarheid van mensen. Belangrijk is dat de nieuwe directeur de huidige ingeslagen koers wil voortzetten en zich volmondig voor langere tijd wil verbinden aan Meander. De directeur conformeert zich dan ook expliciet en zonder voorbehoud aan het transitieplan en is in staat om dit met anderen ten uitvoer te brengen en de medewerkers daarbij te betrekken.
 
De directeur:
•            heeft ruime ervaring op eindverantwoordelijk (directie)niveau en heeft kennis van dan wel affiniteit met de (ouderen)zorg;
•            heeft aantoonbare ervaring in verandermanagement en beschikt zelf over ontwerp- en veranderkracht;
•            heeft een bedrijfskundige insteek met een goede balans in de aandacht voor medewerker-cliënt en een duurzaam gezonde bedrijfsvoering;
•            heeft veel ervaring met human resources, cultuurtrajecten en innovatie;
•            is gericht op verbinding en samenwerken (in de regio en binnen Espria);
•            een sterke netwerker die ook vaardig is in de onderhandeling met de financiers;
•            is als persoon toegankelijk en open in de communicatie.
 
Belangrijk is dat de nieuwe directeur bereid is zich te verdiepen in de kenmerkende eigenschappen van het werkgebied Oost- Groningen. Zo kent Oost-Groningen een andere demografische ontwikkelingen dan andere gebieden binnen Nederland.
 
Arbeidsvoorwaarden
De inschaling is conform WNT klasse 4.
 
Procedure
Meander laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen op 020-7267270.
 
Planning
Geïnteresseerden dienen rekening te houden met de volgende procedure:
•            Een eerste ronde van selectiegesprekken;
•            Een ronde van gesprekken met de adviescommissie;
•            Een tweede ronde van selectiegesprekken;
•            Een ronde van gesprekken met de OR en CR.

 

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer