Zorgpartners Friesland

Leden raad van toezicht/raad van commissarissen

Zorgpartners Friesland (ZPF) is een stichting die 100% eigenaar/aandeelhouder is van een drietal zorgorganisaties in Friesland: ziekenhuis Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) BV, ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte (NB) BV in Leeuwarden en omgeving en ziekenhuis Tjongerschans (TSH) BV in Heerenveen. ZPF is als concern een van de grootste zorginstellingen van Nederland en een van de leidende instellingen in het Noorden. ZPF biedt drempelloze zorg aan de Friese burger van alle leeftijden: thuis, in het ziekenhuis en in het verpleeghuis. De samenwerkende organisaties in het concern vormen een zorgketen en zijn in staat meerdere vormen van zorg te bieden. Per 1 oktober is Thuiszorg Het Friese Land toe getreden tot het concern als deel van Noorderbreedte, zodat de dienstverlening van ZPF nog verder wordt verbreed.

In Friesland heeft ZPF een leidende rol in de regio. ZPF werkt samen met andere zorgaanbieders, zorgverzekeraar, gemeenten, provincie en technologiepartijen. De schaal van ZPF geeft slagkracht, efficiëntie en maakt ZPF tot een aantrekkelijk partner voor andere spelers in het ecosysteem. ZPF is ook een aantrekkelijke partner op het terrein van (beroeps)onderwijs. De schaalgrootte schept naast een rol van betekenis ook verplichtingen. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid om als concern waarde toe te voegen aan elkaars dienstverlening en aan het leven van de Friese burger. Als geheel is ZPF de deskundige behandelaar en zorgverlener, de plek om te herstellen, en het warme huis als het thuis niet langer gaat. Het streven van ZPF is om in Friesland voorop te lopen waar het gaat om het bereiken van het “gezondheid ecosysteem van de toekomst”. De toekomstdroom van ZPF is “gezond & gelukkig (oud) in Fryslân”, waarbij de Friese burger eigenaarschap heeft over de eigen gezondheid en juiste zorg op de juiste plek ontvangt wanneer nodig.
 
De rol die ZPF beoogt is:
 • Sterke positionering op de arbeidsmarkt, o.a. door aantrekkelijk werkgeverschap.
ZPF wil een betrouwbare werkgever zijn waar ambitieuze professionals op alle niveaus vanuit verschillende deskundigheden hun loopbaan kunnen ontwikkelen;
 • Gestroomlijnde uitstroom van patiënten van cure naar care;
 • Kosteneffectiviteit, o.a. door het verlagen van gebouwgebonden kosten en schaalvoordelen;
 • Mogelijkheid tot aanbieden van integrale, drempelloze zorgpaden;
 • Impuls voor zorginnovatie(o.a. acute zorg thuis en technologie);
 • Investeringskracht, gedreven door schaalvoordelen en bundelen van middelen;
 • Aantrekkelijkheid als partner in de regio (o.a. op onderwijs).
 
Deze rol vraagt om focus op vier grote strategische prioriteiten:
 1. Concernbrede integratie: drempelloze zorg door nog meer samenwerking tussen cure en care en ook tussen de beide ziekenhuizen (“echt voor elkaar kiezen in de regio”);
 2. Nemen van een expert- en regierol in de regio op zorg, onderwijs, onderzoek en preventieve gezondheidszorg;
 3. Leidende rol in zorginnovaties in de regio, o.a. digital en virtual health;
 4. Magneet zijn voor toptalent (medisch en niet medisch).
 
Governance
De Stichting Zorgpartners Friesland heeft een Bestuur en een Raad van Toezicht. Het Bestuur bestaat uit de bestuurders van de drie BV’s. De Raad van Toezicht bestaat uit de leden van de Raden van Commissarissen van de drie BV’s.
Elk van de organisaties binnen ZPF heeft een eigen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. De bestuurders van de drie BV’s vormen gezamenlijk en qualitate qua het bestuur van ZPF. Zij leggen ieder verantwoording af aan hun eigen Raad van Commissarissen. De Raden van Commissarissen van de drie BV’s vallen qua samenstelling volledig samen met de Raad van Toezicht van de stichting ZPF en vormen een personele unie.
 
Raad van Toezicht van het gehele concern ZPF
In het concern ziet de Raad van Toezicht erop toe hoe de bestuurders hun gezamenlijke (aandeelhouders)rol vervullen en zien zij toe op de samenwerking tussen de drie partners in het concern. In een maandelijks overleg tussen de bestuurders wordt gewerkt aan de inhoudelijke samenwerking binnen het concern.
 
Raden van Commissarissen van de drie BV’s
De Raden van Commissarissen hebben een drieledige functie: zij vervullen het werkgeverschap van de bestuurders, houden toezicht in het kader van de continuïteit van de zorgorganisatie en staan bestuurders met raad en daad terzijde. De Raden richten zich hierbij uitsluitend op het belang van de zorgorganisatie en de bij deze organisatie betrokken belangen. Tot deze belangen behoort uitdrukkelijk het algemeen maatschappelijk belang van goede zorg. De Raden representeren in hun functioneren ook het reflectief vermogen van de zorgorganisatie zelf.
 
In de uitoefening van hun taken zien de Raden in het bijzonder toe op de:
 • realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • financiële verslaglegging;
 • kwaliteit en de veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en
 • wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 
Binnen de Raden bestaan commissies: de auditcommissie (financiën, vastgoed en ICT), de kwaliteitscommissie (beleid, kwaliteit, ketensamenwerking en HRM) en de remuneratiecommissie (invulling werkgeverschap bestuurder). De commissies bestaan uit minimaal twee leden.
 
Rol van commissaris en rol van toezichthouder
In de rol van commissaris van de BV’s ligt de focus meer op de continuïteit (financieel en kwalitatief) van de desbetreffende BV. In de rol van toezichthouder van ZPF ligt de focus meer op de gezamenlijkheid en op ZPF als één concern dat brede zorg biedt aan de Friese burger.
 
Benoeming en termijnen
De leden worden benoemd door de Raden van Commissarissen met dien verstande dat voor de cliëntenraden en ondernemingsraden van de drie organisaties geldt dat zij ieder voor een zetel een statutair bindend voordrachtsrecht hebben. Deze leden worden benoemd zonder last.
Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. ZPF vindt regionale binding belangrijk: een deel van de leden is dan ook afkomstig uit, woonachtig in of heeft aantoonbare binding met Friesland.
 
Profiel en samenstelling Raden van Commissarissen / Raad van Toezicht
Na een heroriëntatie op de inrichting van de governance en het vertrek van een aantal leden uit de (toenmalige) Raad van Commissarissen (2020) is gekozen voor de governance zoals hierboven beschreven. De Raden van Commissarissen van de BV’s tevens Raad van Toezicht van ZPF bestaan nu uit:
•         Prof. dr. J.W. (Jaap) Zwemmer, interim-voorzitter
•         De heer drs. A. Bonnema, lid
•         De heer dr. R.J. Meijer, lid
 
ZPF streeft naar een divers samengestelde Raad met een mix van leeftijd, culturele achtergrond, ervaring en gender. Het is van belang dat de leden elkaar qua kennis en competenties aanvullen en samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de geboden zorg en dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. ZPF committeert zich aan de normen van de Governancecode Zorg. Zij doet aan (zelf)valuatie en leden zijn en blijven geschoold in goed toezicht.
 
Alle leden beschikken over een aantal algemene deskundigheden. Zij zijn een gerespecteerde gesprekspartner voor de bestuurders, de medische staven, directeuren, adviesorganen zoals de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundige Adviesraad en andere relevante externe partijen, nationaal en in de regio. Zij zijn, vanuit hun achtergrond en ervaring, toegerust om te kunnen gaan met een organisatie met de grootte en de complexiteit van ZPF. Alle leden kunnen zich vinden in de gekozen governance en zijn in staat daarnaar te handelen en deze mede vorm te geven.
 
Elk lid beschikt over:
 • academisch denkniveau;
 • bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • bekendheid met de structuren, governance en beslissingskaders van een grote organisatie als ZPF;
 • inzicht in het functioneren en besturen van complexe organisaties in een maatschappelijke omgeving en inzicht in brede maatschappelijke ontwikkelingen;
 • voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de VVT en ziekenhuiszorg in het bijzonder. Is bekend met en/of heeft affiniteit met het primair proces;
 • affiniteit met de doelstelling van ZPF en commitment aan de visie en beleidsvoornemens;
 • voldoende bestuurlijke ervaring en wijsheid alsmede distantie ten opzichte van de andere leden en het bestuur. Onafhankelijk en kritisch maar ook met voldoende betrokkenheid om invulling te geven aan de brede toezichthoudende rol;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de bestuurders voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de instelling te kunnen toetsen;
 • voldoende beschikbaarheid, flexibiliteit en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de rol.
 
Naast de algemene criteria is het wenselijk dat binnen de Raad als geheel in voldoende mate de volgende deskundigheden aanwezig zijn:
 • inzicht in de karakteristieken van ziekenhuiszorg, langdurige (ouderen)zorg en thuiszorg;
 • inzicht in en kennis van het perspectief van cliënten, patiënten, familieleden, cliëntvertegenwoordigers en participatie;
 • inzicht in en ervaring met het leidinggeven aan professionals/een organisatie met professionals (van verschillende niveaus);
 • juridische kennis, kennis van arbeidsmarkt/HRM, ICT, bedrijfsvoering, technologische ontwikkelingen en digitalisering/data;
 • adequate voorziening in de advies- en klankbordfunctie t.b.v. het bestuur.
 
Vacatures
ZPF gaat gefaseerd op zoek naar nieuwe leden en een voorzitter teneinde de Raden weer compleet te maken. In de eindsituatie zullen de Raden van Commissarissen / Raad van Toezicht bestaan uit vijf leden. Gezien de huidige samenstelling wordt gestreefd naar de benoeming van ten minste één vrouw. ZPF zoekt:
•         een lid met het profielFinanciën en ICT/digitalisering;
•         een lid met het profielKwaliteit & Veiligheid en HRM.
Beide nieuwe leden dekken gezamenlijk de kennisgebieden financiën, ICT, digitalisering, verandermanagement, kwaliteit & veiligheid en HRM af. De profielen kunnen dus ook net even anders worden ingevuld dan hierboven aangegeven mits alle kennisgebieden maar in gezamenlijkheid door beide leden worden ingebracht.
 
Profiel lid Financiën, ICT/digitalisering:
 • ervaring op eindverantwoordelijk niveau;
 • vakmatig en inhoudelijk sterk op het volledige gebied van financiën, ervaring als lid van een auditcommissie is een pré. Positief kritisch en gericht op het verhaal achter de cijfers;
 • bij voorkeur ervaring in de zorg of in staat zich dit snel eigen te maken;
 • ruime toezichthoudende ervaring bij een (maatschappelijke) organisatie met een vergelijkbare grootte als ZPF;
 • aandacht voor innovatie in de zorg, e-health: bij voorkeur kennis en visie hoe ICT , technologische ontwikkelingen en data impact hebben op (de toekomst van) de organisatie;
 • beschikt over persoonlijk en inhoudelijk gezag en is een gerespecteerd gesprekspartner;
 • samenwerkingsgericht, verbindend en geïnteresseerd.
Het lid zal deelnemen in de auditcommissie.
 
Profiel lid Kwaliteit & Veiligheid en HRM:
 • ervaring op eindverantwoordelijk niveau bij voorkeur in de zorg en bekend met de dynamiek binnen cure én care;
 • toezichthoudende ervaring;
 • verstand van kwaliteit & veiligheid; weet hoe je deze daadwerkelijk in de organisatie vormgeeft. Gaat daarbij uit van de patiënten- en cliëntenbehoeften;
 • kennis op het gebied van HRM: organisatieontwikkeling, arbeidsmarktvraagstukken, personele uitdagingen en verandermanagement. Heeft oog voor wat medewerkers beweegt en strategisch inzicht in het behoud van personeel;
 • samenwerkingsgericht, verbindend en geïnteresseerd.
Het lid zal deelnemen in de commissie Kwaliteit & Veiligheid.
 
Bezoldiging
De bezoldiging bedraagt € 20.900,- op jaarbasis conform WNT.
 
Procedure
ZPF laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Mariella Engels op 020-7267272.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer