ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

Lid Raad van Toezicht Kwaliteit ziekenhuiszorg

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen is de spin in het web van de zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten. ZorgSaam biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg. Met deze verschillende onderdelen is ZorgSaam in staat om naadloos op elkaar aansluitende zorg te verstrekken. De zorg is afgestemd op de behoefte van de patiënt, cliënt of bewoner. Voor op elkaar aansluitende goede zorg (ketenzorg) wordt nauw samengewerkt met andere zorgverleners, zowel in binnen- als buitenland. Bij ZorgSaam zijn 3500 medewerkers werkzaam en 900 vrijwilligers. De totale omzet (2020) bedraagt 252 miljoen euro. ZorgSaam heeft als kernwaarden: Persoonlijk, Vitaal en Samen.
Voor meer informatie zie ook zorgsaam.org
Regio Zeeuws-Vlaanderen
De regio Zeeuws-Vlaanderen heeft als grensregio een aantal kenmerken die de zorg net wat anders maken dan de reguliere (ziekenhuis)zorg in Nederland. De afstanden in de provincie Zeeland zijn groot, Zeeuws-Vlaanderen is relatief dunbevolkt (106.000 inwoners), er is sprake van dubbele vergrijzing en ontgroening, de Wester- en Oosterschelde en de grens met België vormen natuurlijke barrières en de zorgconsumptie is hoog door de relatief hoge vergrijzing. De perifere ligging maakt de organisatie op onderdelen kwetsbaar en vraagt om een aantal strategische verbindingen die verder versterkt en gestuurd moeten worden.
De strategische opgaven zijn onder andere:
 • verder ontwikkelen en versterken van de netwerksamenwerking met Vlaanderen en binnen Nederland;
 • doorontwikkelen van integrale en transmurale zorg en het intensiveren van de samenwerking met de huisartsen;
 • voorsorteren op de dreigende krapte op de arbeidsmarkt: verder ontwikkelen van strategisch personeelsbeleid;
 • stimuleren van zorginnovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten: ruimte voor initiatieven van medisch specialisten;
 • modernisering van de bedrijfsvoering (optimaliseren dienstverlening Zorgsupport, ontwikkelen van SLA’s, informatisering, e-health etc).
Governance
ZorgSaam heeft een driehoofdige collegiale Raad van Bestuur (RvB) die het beleid bepaalt van de organisatie en eindverantwoordelijk is. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Deze bestaat uit zeven leden. De rol en de functie van de RvT is vastgelegd in de statuten. De RvT ziet toe op het bestuur en beleid van ZorgSaam en is het klankbord voor de RvB.
 
Raad van Toezicht
De RvT vergadert ten minste 6 keer per jaar en komt verder samen voor bijeenkomsten zoals commissievergaderingen en ontmoetingen met de medische staf, centrale ondernemingsraad en centrale cliëntenraad. Daarnaast zijn er ontmoetingen met de medewerkers en cliënten binnen ZorgSaam in de vorm van werkbezoeken.
De raad vindt het belangrijk dat hij voor medewerkers, RvB en buitenwereld zichtbaar sterke betrokkenheid bij de organisatie toont en kiest daarbij een proactieve instelling. De RvT levert door zijn niveau, kennis, ervaring en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde voor ZorgSaam als geheel.
 
De RvT kent meerdere commissies: de Agendacommissie, de Commissie Financiën en Bedrijfsvoering, de Remuneratie-Commissie, de Commissie Kwaliteit Ziekenhuis en de Commissie Kwaliteit Thuis- en Ouderenzorg.
 
De RvT van ZorgSaam heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
 • het houden van integraal toezicht op de strategie en het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen en rechtspersonen;
 • het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur;
 • het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
 • het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de raad van bestuur;
 • het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden geïntegreerd in het jaarverslag.
Profiel en samenstelling
ZorgSaam streeft naar een divers samengestelde RvT met een mix van leeftijd, culturele achtergrond, ervaring en gender. Het is van belang dat de leden elkaar qua kennis en competenties aanvullen en samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de geboden zorg en dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Zij zijn, vanuit hun achtergrond en ervaring, toegerust om te kunnen gaan met een organisatie met de grootte en de complexiteit van ZorgSaam Zorggroep. Alle leden beschikken over een aantal algemene deskundigheden. De raad als geheel heeft uiteenlopende deskundigheid en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfseconomie, gezondheidszorg, regionale en nationale politiek, bedrijfsleven en kwaliteit & veiligheid.
 
Profiel algemeen
De leden van de RvT dienen tenminste over de volgende deskundigheden en kwaliteiten te beschikken:
 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • Het vermogen tot toezicht houden, betrokken en met oog voor distantie;
 • Bestuurlijke en/of strategische ervaring dan wel aantoonbaar bestuurlijk en strategisch inzicht in grote complexe, professionele organisaties;
 • Brede kennis en ervaring met de gezondheidszorg dan wel aantoonbare affiniteit met de gezondheidszorg;
 • Het vermogen tot een onafhankelijke opstelling en tot het zijn van een motiverend gesprekspartner binnen de Raad van Toezicht en ook met de Raad van Bestuur.
 • Het vermogen tot kritische zelfreflectie, in staat om de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan het gedrag bij te stellen;
 • Het vermogen tot samenwerking in teamverband met oog voor ieders inbreng en deskundigheid;
 • Besluitvaardig en daadkrachtig;
 • Het vermogen tot een proactieve houding en gedrag in de zin van het nemen van initiatief tot het entameren van onderwerpen en invalshoeken van belang voor de zorgorganisatie;
 • Gevoel voor verschillen in identiteit en maatschappelijke verhoudingen.
Vacature
Door het aanstaande vertrek van een van de leden is de RvT op zoek naar een lid met aandachtsgebied kwaliteit ziekenhuiszorg.
 
Profiel lid Kwaliteit ziekenhuiszorg
Voor het lid met de portefeuille kwaliteit ziekenhuiszorg gelden aanvullend de volgende eisen:
 • Heeft een medische / medisch-specialistische achtergrond;
 • Heeft inhoudelijke brede kennis van en zo mogelijk bestuurlijke ervaring in de ziekenhuiszorg. Dat wil zeggen kennis van strategische vraagstukken die in de zorg in het algemeen en in de cure in het bijzonder spelen. De toezichthouder heeft oog voor ontwikkelingen die de care-cure keten optimaliseren (Juiste Zorg op de Juiste Plek) en kent de rol van het ziekenhuis daarin (waaronder de integrale capaciteitsplanning);
 • Kennis van en (bestuurlijke) ervaring met samenwerkingsverbanden met / tussen ziekenhuizen is een pre;
 • Heeft gevoel voor ziekenhuisorganisaties en hun politieke en maatschappelijke context. Kent in het bijzonder de dynamiek in een ziekenorganisatie, waaronder de samenwerkingsrelatie met de medisch-specialistische bedrijven en de verschillende zorgdisciplines die met elkaar samenhangende zorg moeten verlenen;
 • Kent de trends en actuele ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit in de zorg (waaronder e-health) en is in staat toezicht te houden op de kwaliteit van zorg die ZorgSaam levert;
 • Is een verbinder, die met een open en constructieve houding zorgt voor een vruchtbare samenwerking binnen RvB en RvT;
 • Heeft bij voorkeur inzicht in de situatie van Zeeuws-Vlaanderen en het zijn van grensregio in het zorglandschap en heeft een zekere verankering in de regio.
 
De RvT streeft naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Gelet op de huidige samenstelling de voorkeur uit naar een vrouw.
 
Bezoldiging
ZorgSaam volgt voor de beloning van de Raad van Toezicht de WNT en het advies van de NVTZ.
 
Procedure
ZorgSaam laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Mariella Engels op 020-7267272. U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende datum:
 • Eerste ronde gesprekken, maandagmiddag 15 november
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer