Zorggroep Sint Maarten

Voorzitter Raad van Toezicht

Zorggroep Sint Maarten (ZSM) helpt met name ouderen bij het behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven. ZSM werkt vanuit 16 locaties waar mensen kunnen wonen en gebruik kunnen maken van zorg en services. Daarnaast biedt ZSM ook zorg en services aan thuiswonende cliënten. De Zorggroep werkt landelijk gespreid met haar zwaartepunt in Noordoost-Nederland. Vanuit de vijf regio’s Friesland, Oldenzaal, Losser, Dinkelland-Tubbergen en Gelderland-Utrecht werken de locaties nauw samen met mensen en organisaties in de omgeving. Er werken circa 2600 medewerkers en er zijn ruim 1400 vrijwilligers actief binnen de organisatie.

ZSM vindt dat ieder mens waardevol is en recht heeft op zorg, liefde en aandacht. Daarbij richt de organisatie zich voorbij de zorg op een betekenisvol leven, waarbij uitgegaan wordt van wat mensen nog wel kunnen. ‘Deel je Leven’ vormt daarbij het uitgangspunt vanuit het gedachtegoed dat een gedeeld leven een gelukkiger leven is. Deze visie geeft ook handvatten om het werk te kunnen doen, werknemers en vrijwilligers dragen graag bij aan het welzijn en geluk van een ander. Hierbij wordt uitgegaan van de kernwaarden: zijn, ontplooiend, vitaal en dorps.

Bestuur en organisatie
Binnen ZSM is gekozen voor de ‘dialoog’ en ‘verbinding’ als leidende besturingsprincipes. Zo organiseert ZSM wonen, zorg en welbevinden zo dicht mogelijk bij de cliënten en brengen wensen en eigen regie van cliënt en professional samen. ZSM gebruikt de dialoog om elkaar te versterken en draagvlak te krijgen voor besluiten. Beleid en kaders komen tot stand in verbinding met teams, lokaal managers, experts  management en de Raad van Bestuur (RvB). Er worden natuurlijke momenten gecreëerd voor dialoog en verbinding door een heldere overlegstructuur. ZSM vindt het belangrijk dat de leiderschapsstijl ondersteunend is aan de visie en strategie en nauw aansluit bij de kernwaarden. Datzelfde geldt voor de samenwerking met de Raad van Toezicht (RvT).

Patricia Bangma en André Endeman vormen samen de tweehoofdige Raad van Bestuur. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Daarnaast is er een Ondernemingsraad actief die opkomt voor de belangen van alle medewerkers, is er een Centrale Cliëntenraad actief (met een vertegenwoordiger uit elke Regionale Cliëntenraad) en een Medische Staf. De relatie met de raden is goed. Zie onderstaand het organogram.


In de langdurige (ouderen)zorg zijn met name de demografische ontwikkelingen en arbeidsmarktproblematiek grote uitdagingen. Middels de volgende drie pijlers in de strategische koers biedt ZSM het hoofd aan deze uitdagingen: ‘cliënt, collega en gemeenschap’. Mantelzorg/informele zorg, taakdifferentiatie, digitalisering/ zorg-technologie, vastgoed, samenwerking in het netwerk en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke thema’s .
 
Zie hier de Strategische Koers 2023-2025.
 
De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is samengesteld uit vijf leden en functioneert als een team. De leden tezamen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de beleidsdoelstellingen, resultaten van de geboden zorg- en dienstverlening, organisatie en bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en te kunnen fungeren als klankbord en adviseur van de RvB. Uitgangspunten bij de samenstelling van de RvT zijn de volgende criteria: expertise, teamgeest, integriteit, onafhankelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Het is van belang dat de RvB en RvT vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken beschouwen. De samenstelling van de RvT dient dan ook zodanig te zijn dat de hiervoor belangrijkste kennisvelden vertegenwoordigd zijn en dat er bovendien een sfeer en attitude heerst van kritische meningsvorming en ontwikkelingsgerichtheid.

De RvT komt in de regel zes keer per jaar bijeen in een reguliere vergadering. Daarnaast zijn er meerdere overleggen met onder meer de OR en CCR.
Voor nadere informatie over de Raad van Toezicht en Jaarverslagen:
Raad van toezicht | Zorggroep Sint Maarten
 
Profiel Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht dient als collectief te voldoen aan een profiel. Dit profiel is in zijn geheel te lezen op de websitevan Zorggroep Sint Maarten waarbij gedacht moet worden aan zaken als:
 • Er is voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig;
 • Tenminste één lid beschikt over voor de Stichting relevante kennis en ervaring in de zorg;
 • De Raad van Toezicht beschikt als geheel over kennis en ervaring op de volgende gebieden: medisch/zorginhoudelijk, ethiek/levensbeschouwelijk, juridisch, financieel/bedrijfseconomisch, ondernemerschap en medewerkers & organisatie;
 • Leden beschikken over een netwerk dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt; 
 • Leden beschikken over een kritische opstelling en kunnen onafhankelijk opereren van de Raad van Bestuur, interne en externe stakeholders, alsmede onderling binnen de Raad van Toezicht;
 • Leden beschikken over invoelingsvermogen en zijn ‘actief luisterend’. Zij zijn verbindend en empathisch en weten de juiste toon aan te slaan;
 • Zij opereren vanuit de waarden en normen die door de Zorggroep Sint Maarten worden beleefd en uitgedragen te weten: ‘zijn’, ontplooiend, vitaal en dorps’.
 • Zijn in staat om vanuit een juist evenwicht van betrokkenheid en bestuurlijke afstand de Raad van Bestuur als klankbord en met raad terzijde te staan;
 • Beschikken over het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • Leden van de Raad van Toezicht zijn zich bewust van het tijdsbeslag van deze rol en beschikken dan ook over voldoende tijd om de rol van toezichthouder uit te oefenen, dit vergt ook tijd buiten de reguliere vergaderingen.
 
Aanleiding voor de werving
Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht Mark Boumans in verband met het aflopen van de benoemingstermijn per 31 december 2024 zoekt de Raad van Toezicht een nieuwe voorzitter.
 
Als aanvulling op bovenstaand collectief profiel beschikt de Voorzitter over navolgende kennis en vaardigheden:
 
Profiel Voorzitter
De nieuwe voorzitter:
 • Heeft ervaring in een eindverantwoordelijke functie en beschikt over toezichthoudende ervaring, bij voorkeur in de rol van voorzitter;
 • Heeft een brede scope. Kennis van en/of ervaring binnen het lokaal bestuur kan een pre zijn;
 • Kent de (ouderen)zorg en voelt en toont betrokkenheid bij missie en werkwijze van ZSM;
 • Beschikt over het vermogen om vanuit natuurlijk gezag de voorzittersfunctie binnen de RvT te vervullen, is een echte teamspeler en past als persoon goed in het team; heeft een participatieve stijl;
 • Is verbindend en geeft alle leden van de raad van toezicht voldoende ruimte. Is in staat om een goed samenwerkend team te bouwen waarin ieders talent en bijdrage op de juiste wijze wordt benut;
 • Is in staat om dialogen naar een gedragen uitkomst te brengen en samen te vatten. Heeft de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad: komt snel tot de kern, is analytisch, rustig, brengt vraagstukken terug tot de essentie en geeft waar nodig richting aan de dialoog;
 • Bewaart de balans en eenheid in de RvT en tussen de RvT en RvB. Is daarbij rolvast, heeft een uitstekend gevoel voor good governance en brengt een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Is het eerste aanspreekpunt richting de (voorzitter van de) raad van bestuur en is in staat een goed klankbord te zijn;
 • Beschikt zo mogelijk over een (lokaal) netwerk in en heeft verbinding met Oost-Nederland;
 • Beschikt over academisch werk- en denkniveau;
 • Is voldoende beschikbaar voor deze rol.
 
Honorering
Zorggroep Sint Maarten werkt volgens de principes van de Governancecode Zorg en hanteert ook de bijbehorende afspraken over bezoldiging conform de Wet normering topinkomens. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bespreekt de uitkomst met de Raad van Bestuur. Richtsnoer hierbij is de Governancecode Zorg.

Procedure
Zorggroep Sint Maarten laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen (inhoudelijke vragen) of met Carla van Zanten (logistieke vragen) op 020-7267270.
 
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.
 
Planning
De procedure is gericht op afronding in juni 2024, zodat benoeming kan volgen in de Raad van Toezichtvergadering van juli 2024. Start als (inkomend) voorzitter per september 2024.
 
Kandidaten wordt gevraagd rekening te houden met de volgende data:
 • Gesprekken selectiecommissie op 7 juni 2024 13.00 – 18.00 uur
 • Verdiepende ontmoeting met leden selectiecommissie 14 juni 2024 13.00 – 16.00 uur, locatie nader te bepalen
 • Kennismaking bestuurder: datum nader te bepalen
 • Adviesgesprek CCR en klikgesprek OR 21 juni 2024 13.00 – 18.00 uur
Gesprekken vinden plaats te op het kantoor van ZSM te Denekamp.