gemeente amsterdam

programmadirecteur alliantie zo

Amsterdam Zuidoost is een prachtig stadsdeel dat de nodige uitdagingen kent. Dagelijks zetten bewoners, scholen, ondernemers, de gemeente en, en vele anderen (organisaties) zich in om het stadsdeel nog mooier te maken. De opgave in Zuidoost is echter dusdanig complex dat dit niet genoeg is. Vandaar dat het college zich richt op een duurzame aanpak van complexe maatschappelijke vragen in Zuidoost. Samen met burgers, werkgevers, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, woningcorporaties, kunst en cultuurinstellingen, de politie, het OM en het Rijk heeft de gemeente een alliantie gevormd. Samen met de alliantie wordt er een integraal Masterplan Zuidoost gemaakt waarbij het eigenaarschap van het Masterplan ligt bij de gezamenlijke Alliantie-partners.  Het doel van het Masterplan is: “Duurzame en structurele verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in Zuidoost, primair en in het bijzonder door een beter perspectief voor de jeugd in Zuidoost” met een perspectief voor 20 jaar. Voor afronding van het totstandkomingsproces en met name voor het aansturen van de uitvoering van het Masterplan zoeken we een zeer ervaren en betrokken (programma)directeur die zich voor lange tijd aan deze taak en aan Zuidoost committeert.  
De organisatie
Aansturing/positionering
Hiërarchisch valt de Programmadirecteur onder door de stedelijk directeur Stadsbeheer en Gebiedsgericht werken.
 
Het ambtelijk opdrachtgeverschap wordt vervuld door de stadsdeeldirecteur Zuidoost, die samen met de stedelijk directeur Stadsbeheer en Gebiedsgericht Werken en de stedelijke directeur Sociaal verantwoordelijk is voor de versterking van de stadsdeelorganisatie en het gebiedsgericht werken.

Het bestuurlijk opdrachtgeverschap wordt vervuld door het bestuurlijk team en partners uit de Alliantie.

Het bestuurlijk team wordt gevormd door de burgemeester, de wethouder van onderwijs, armoede en inburgering, de wethouder van wonen, bouwen en openbare ruimte, de stadsdeelvoorzitter, de stadsdeelsdirecteur, de stedelijk directeur cluster Sociaal, stedelijk directeur  Stadsbeheer en gebiedsgericht werken en de programmadirecteur.
 
De Alliantie wordt gevormd door de burgmeester, de hoofdcommissaris van politie, de wethouder onderwijs, de wethouder bouwen, wonen en openbare ruimte, de stadsdeelvoorzitter, de voorzitter raad van bestuur van Rochdale, de plv. hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam, de directeur-bestuurder stichting Bijzonderwijs,  de directievoorzitter mbo College Zuidoost, de directeur Bindelmeer College en twee bewoners.
 
Functie
De programmadirecteur maakt als secretaris onderdeel uit van het bestuurlijk team Zuidoost, waarvan de stadsdeelvoorzitter Zuidoost de rol van dagelijks bestuurlijk opdrachtgever vervult.

De programmadirecteur is verantwoordelijk voor de afronding van het integraal Masterplan Zuidoost en de aansturing van de uitvoering van het Masterplan binnen de daartoe gestelde inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders. De programmadirecteur draagt verantwoordelijkheid voor een goede bestuurlijke advisering en advisering van de Alliantie.
 
Het is de bedoeling dat de programmadirecteur een programmaorganisatie opbouwt, waaraan na uiterlijk 3 jaar de uitvoering van het aansturen van het masterplan kan worden overgedragen.
 
Profiel
Om succesvol te zijn is het van belang dat de programmadirecteur:
 • Kennis heeft van de stad;
 • In staat is om in samenwerking met zowel de binnengemeentelijke partners als de alliantie-partners tot voorstellen te komen die er in de uitvoering op gericht zijn om de domeinen onderwijs, werkgelegenheid, armoede, zorg en wonen te versterken;
 • Zowel door het bestuurlijk team, de Alliantie, de binnengemeentelijke partners als de bewoners van Zuidoost gezien wordt als onafhankelijk, verbindend, daadkrachtig en iemand met natuurlijk gezag, die in staat is alle stakeholders aan te spreken op resultaten en uitvoering;
 • Actief de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen, veranderingen, knelpunten en kansen volgt binnen de aandachtsgebieden van het programma en aan het programma gerelateerde onderwerpen. In staat is om samen met anderen op innovatieve wijze naar oplossingen te zoeken en kansen te benutten;
 • Duurzame relaties bouwt en onderhoudt en samenwerkt met relevante interne en externe stakeholders (waaronder ook burgers en het (in)formeel veld van etnisch-cultureel en religieus diverse gemeenschappen);
 • Het programma binnen en buiten de gemeentelijke organisatie verbindt, vertegenwoordigt, positioneert en profileert;
 • Een sparringpartner is voor de alliantiepartners, de burgemeester, wethouder(s) en stadsdeelvoorzitter, zowel op strategisch als tactisch niveau;
 • Samen met je binnengemeentelijke partners aan het werk om de samenhang te bewaken tussen lopende programma’s en opgaven, het vormgeven en inrichten van de maatschappelijke alliantie en het opstellen en uitvoeren van het masterplan Zuidoost.
 
Competenties
 • Leidinggeven
 • Verandermanagement-
 • Samenwerken/verbinden
 • Strategisch denken/analyseren
 • Besluit- en daadkracht
 • Gezag en statuur
 
Wij vragen:
 • Intrinsieke motivatie en inspiratie: de passie en wil om de leefbaarheid en veiligheid (voor de jeugd) in Zuidoost duurzaam en structureel te verbeteren.
 • Kennis over en gevoel voor de dynamiek in Amsterdam Zuidoost en haar zeer diverse (etnisch-culturele en religieuze) gemeenschappen;
 • Kennis van en ervaring met continu leren en verbeteren: aantoonbare ervaring en affiniteit met het lerend implementeren, lerende organisatie en doorvoeren van veranderingsprocessen en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken;
 • Iemand die in een complexe omgeving met tegenkrachten kan werken, prioriteiten stelt, en keuzes maakt, vanuit een overkoepelende visie en gedeeld eigenaarschap zonder de integraliteit en het resultaat uit het oog te verliezen;
 • WO-werk en denkniveau;
 • Recente (programma)managementervaring in een vergelijkbare verantwoordelijke functie bij een organisatie van vergelijkbare complexiteit binnen het publieke domein.
 
Arbeidsvoorwaarden
Gelet op de tijdelijke aard van het programma wordt een dienstverband voor bepaalde tijd aangeboden voor de duur van het programma, doch maximaal 3 jaar.

Het betreft een functie voor 18 - 24 uur per week.
 
Procedure
De gemeente Amsterdam laat zich in deze procedure bijstaan door Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken tot en met 23 augustus 2020 door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan Ila Kasem, amsterdam@vanderkruijs.com
 
Voor informatie kunnen geïnteresseerden telefonisch contact opnemen met Ila Kasem, op telefoonnummer 0653562215, of met Janneke van Golen, telefoonnummer 0611845416.
 
Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Overige informatie
De gemeente voert een diversiteitsbeleid (zie ook: Amsterdam.nl). Dit houdt in dat de gemeente ernaar streeft dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dit geldt ook voor het leiderschap binnen de organisatie: er wordt actief gestreefd naar een diverse samenstelling van het (top)management.
 
Bij gelijke geschiktheid heeft een kandidaat met een niet-westerse culturele achtergrond de voorkeur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer